Strona główna Usługi dla Firm

Usługi dla Firm

Zapraszamy do dodania prezentacji Państwa serwisu internetowego Dodaj wpis

Recycling (10/- )

Tłumaczenia (39/- )

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie (10/- )

Usługi doradcze (113/- )

Usługi finansowe (46/- )

Usługi informacyjne (28/- )

Usługi informatyczne (67/- )

Usługi instalatorskie (16/- )

Usługi naprawcze (8/- )

Usługi porządkowe (53/- )

Usługi prawnicze (82/- )

Usługi wydawnicze (8/- )

Wypożyczalnie (18/- )

 

Ogrody Łódź - wycinka drzew, porządkowanie terenu

1. USŁUGI OGRODNICZE:
-Zakładanie ogrodów oraz ich całoroczna opieka.
-Zakładanie trawników (z siewu i rolki).
-Projektowanie ogrodów.
-Oczka wodne.
-Koszenie trawników.
-Automatyczne nawodnienia ogrodów.
-Oświetlenie ogrodowe żarowe oraz LED sterowanie bezprzewodowe.
-Odwodnienia posesji.

2. USŁUGI PORZĄDKOWE:
-Rozbiórki budynków.
-Usuwanie fundamentów.
-Niwelowanie terenu pod inwestycje.
-Grodzenie posesji.
-Wywóz zanieczyszczeń.

3. USŁUGI LEŚNICZE:
-Wycinka drzew.
-Rozbiórka drzew w trudno dostępnych miejscach z podnośnika lub alpinistycznie.
-Karczowanie zarośli.
-Wykopywanie pni.
-Prześwietlanie drzew.
-Podcinanie suchych starych konarów.

4. USŁUGI BRUKARSKIE:
-Układanie kostki betonowej.
-Układanie kostki granitowej.
-Budowa tarasów.
-Podjazdy.
-Chodniki.
-Ścieżki ogrodowe.
-Elementy małej architektury.


adwokat Dorota Lasota - Kancelaria Adwokacka Szczecin

Pomoc prawana w zakresie:

- prawa karnego, poprzez obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonego w postępowaniu sądowym, czy skazanego w postępowaniu wykonawczym, a także poprzez reprezentowanie pokrzywdzonego, działając w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego albo w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego,

- prawa cywilnego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach m.in. o niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spraw o prawa pracownicze i z zakresu ubezpieczeń społecznych, odszkodowania, w tym z tytułu wypadku drogowego, wypadku przy pracy, szkód wyrządzonych przestępstwem,

- prawa rodzinnego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w sprawach w sprawach m. in. o separację, rozwód, alimenty, opiekę nad dziećmi, podział majątku małżonków, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej,

- prawa spadkowego, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i reprezentację w aspekcie m.in. postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spraw o zachowek i innych spraw w zakresie dziedziczenia,

- prawa gospodarczego, poprzez opracowywanie i opiniowanie umów, opracowywanie opinii prawnych i pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych i udział w negocjacjach, stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego,

 

- reprezentacji wierzyciela i dłużnika w procesie dochodzenia należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.


Tworzenie stron internetowych

Tworzę strony internetowe, sklepy internetowe. Strony opieram głownie na CMS Wordpress, sklepy na PrestaShop. Strony internetowe tworze głownie na terenie Grudziądza, Kwidzyna i okolic


SINOMA recykling plastiku kraków

Sinoma to firma posiadająca duże doświadczenie w gospodarce odpadami. Naszą główną siedzibą jest Kraków, lecz posiadamy także oddziały w innych miastach naszego kraju. Oferujemy skup makulatury, tworzyw sztucznych przeróżnych typów oraz złomu stalowego. Przyjmujemy również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, komunalne i medyczne. Zachęcamy do współpracy z nami nie tylko klientów indywidualnych, ale również przedsiębiorstwa i zakłady, jakie w wyniku produkcji mają znaczne ilości odpadów. Angażujemy wykwalifikowanych pracowników, jacy rzetelnie wykonają każdą z usług. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej.


Eko-konsult

Eko Konsult - Szkolenia w najlepszym wydaniu
Szkolenia:
- Wycinka  zieleni,  kary  za  usuwanie  bez zezwolenia, orzecznictwo:
PROGRAM SZKOLENIA
Lp.     „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zamian przepisów ustawy o ochronie”
1.     Nowe definicje lub doprecyzowanie pojęć – tereny zieleni, zadrzewienie, drzewo, krzew, plantacja, zadrzewienie śródpolne, zniszczenie /wg projektowanych zmian/.
2.     Doprecyzowanie zakresu zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z przepisami o ochronie przyrody oraz praktyczne ich wykonanie z uwzględnieniem projektowanych zmian.
3.     Usuwanie drzew z pasa drogowego zakres i tryb uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska /w/g projektowanych zmian/.
4.     Uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu dot. usuwania drzew i krzewów, w tym z pasa drogowego. wszczęcie postępowania przez RDOŚ /wg projektowanych zmian/.
5.     Zmiany we wniosku i decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów: /wg projektowanych zmian/ określenie elementów wniosku, zawiadomienie o wszczęciu postępowania-, zezwolenia na terenach gminnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w tym z pasa drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego.
6.     Określenie wymiarów drzew podlegających uzyskaniu zezwolenia.
7.     Podział drzew na grupy w zależności od tempa wzrostu – projektowane zmiany.
8.     Projektowane zmiany dotyczące odstępstw od wydawania zezwoleń, raportowanie.
9.     Ustalenie odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń uzbrojenia terenu.
10.     Kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym:
    - zezwolenia z naliczeniem opłat, projektowane zmiany w tym zakresie ustalenie opłaty, /obwód, tempo wzrostu, lokalizacja, zmiany wielkości opłat/,- zezwolenia bez naliczania opłat,- usuwanie drzew martwych oraz w stanie wyższej konieczności,- zezwolenia z uwzględnieniem nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy – ustalenie kompensacji przyrodniczej/ projektowane zmiany/.
11.     Drzewa i krzewy wyłączone z zakresu uzyskiwania zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
12.     Kompetencje innych organów do wydawania decyzji np. na podstawie ustawy prawo wodne, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy prawo lotnicze, oraz innych przepisów /zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/.
13.     Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie na raty opłaty oraz kary, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/
14.     Omówienie zasad nie pobierania opłat za usuwanie drzew oraz krzewów wg aktualnych oraz nowych zasad
15.     Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem oddziaływania na obszar Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
16.     Drzewa na granicy działek
17.     Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie /projektowane zmiany/,zasady naliczania kar, wszczęcie postępowania o ukaraniu, umarzanie kar, dochód z opłat i kar, wysokość kary, strona postępowania, obniżenie kary /wg projektowanych zmian/.Naliczanie kar za zniszczenie drzew/krzewów wg obowiązujących oraz projektowanych znacznych zmian w tym zakresie.
18.     Inne projektowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
19.     Omówienie aktualnych wzorów decyzji oraz procedur w zakresie zezwoleń.
20.     Obszerne orzeczenia Sądu i SKO w wyż wym. zakresie.
21.     Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.
22.     Omówienie problemów występujących w praktyce.


RSS Feeds